V4雅思基础提高班

2018-07-04 13:15编辑: 大连环球教育人参与来自: 未知

课程介绍

课程特点:环雅领衔明星级别教师团队,高分学员突破率80%,针对全面冲击雅思高分。     
课程设置:144课时     
●上课时间:周末/白班   
       


大连环球校区